Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden QA-ICT

 

 • Algemeen
  • Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, leveranties van producten en het verrichten van diensten van QA-ICT.
  • Eventuele inkoop- en/of andere algemene voorwaarden van de koper c.q. afnemer van QA-ICT zijn niet van toepassing. Van de bepalingen in deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk door QA-ICT, dan wel met de schriftelijke toestemming van QA-ICT worden afgeweken. Afwijkende bedingen gelden alleen voor die overeenkomst, waarbij deze afwijkende bedingen zijn gemaakt. Voor het overige blijven de navolgende voorwaarden onverminderd van kracht.
  • Alle offertes van QA-ICT zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is bedongen. Alle overeenkomsten tussen QA-ICT en koper c.q. afnemer van QA-ICT zijn slechts bindend en komen eerst dan tot stand indien zij door QA-ICT worden aanvaard.
  • Wijzigingen van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst vinden slechts plaats zodra en voor zover QA-ICT deze schriftelijk heeft bevestigd.
  • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig of niet uitvoerbaar mocht blijken te zijn, dan zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. In dat geval zullen partijen de niet rechtsgeldige of niet uitvoerbare bepaling vervangen door een rechtsgeldige en/of uitvoerbare bepaling overeenkomstig doel en strekking van deze algemene voorwaarden, en wel zodanig dat een nieuwe bepaling de bedoeling van partijen bij het opnemen van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
  • QA-ICT behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Zij zal koper c.q. afnemer daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Indien koper c.q. afnemer niet akkoord gaat met de wijzigingen en/of aanvullingen, kan het de overeenkomst na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk opzeggen. Opzegging is derhalve niet mogelijk, wanneer QA-ICT bereid is de overeenkomst onder dezelfde voorwaarden voort te zetten, voordat deze waren gewijzigd.
  • De wijzigingen en/of aanvullingen zijn veertien dagen na kennisgeving bindend voor koper c.q. afnemer

 

 • Prijzen
  • Prijsopgaven van QA-ICT alsmede de met QA-ICT overeengekomen prijzen zijn exclusief b.t.w. en gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostprijsfactoren. Tenzij anders overeengekomen geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
  • Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen ten aanzien van één of meer kostprijsfactoren, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van rechten en/of accijnzen, fabrieksprijzen, wijzigingen in de valuta etc., dan is QA-ICT gerechtigd het prijsverschil door te berekenen en derhalve de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen.
  • Indien QA-ICT overeenkomstig het onder 2.2 bepaalde wordt genoodzaakt haar prijzen te wijzigen binnen drie maanden nadat de overeenkomst is gesloten, is de koper c.q. afnemer van QA-ICT, indien deze een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die haar gewone verblijfplaats in Nederland heeft, gerechtigd hetzij de nieuwe prijs te accepteren, hetzij de overeenkomst te ontbinden.
  • Na ondertekening van een aanbieding, offerte of overeenkomst, is koper c.q. afnemer niet bevoegd de afgesproken data of termijnen waarop QA-ICT de diensten zou leveren op te zeggen of te wijzigen. Wanneer koper c.q. afnemer echter genoodzaakt is deze termijnen te wijzigen, om welke reden dan ook, dan zijn de volgende bedragen aan QA-ICT verschuldigd:
 • Bij een wijziging van de termijn bij twee weken of meer voor aanvang eerste werkdag: 50% van het factuurbedrag.
 • Bij een wijziging tussen twee weken en een week voor aanvang eerste werkdag: 75% van het factuurbedrag.
 • Na een week voor aanvang eerste werkdag: 100% van het factuurbedrag.
  • Genoemde bedragen in artikel 2.4 zijn aanvullend op het totaalbedrag van de factuur.
  • Een eventuele wijziging van een termijn kan alleen in overleg met QA-ICT. Indien een wijziging niet mogelijk is volgens QA-ICT, wordt de opdracht overeenkomstig de aanbieding of overeenkomst uitgevoerd.

 

 • Levering
  • Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een levertijd vangt eerst aan vanaf het moment waarop de laatste in de orderbevestiging vastgestelde voorwaarde is vervuld.
  • Overschrijding van termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de koper c.q. de afnemer van QA-ICT niet het recht op enige schadevergoeding dan wel om de overeenkomst te ontbinden en/of het recht op het niet nakomen van enige verplichting welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken c.q. een andere tussen partijen bestaande overeenkomst.
  • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt levering te allen tijde AF FABRIEK. Zodra de verkochte zaken derhalve de terreinen van QA-ICT hebben verlaten, geschiedt zulks voor rekening en risico van koper c.q. de afnemer van QA-ICT, onverschillig wie voor het vervoer zorg draagt en welk middel van vervoer en welke reisroute wordt gekozen.
  • Ingeval de koper c.q. de afnemer van QA-ICT in gebreke blijft, uit welke hoofde dan ook, de zaken in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal QA-ICT gerechtigd zijn naar keuze de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken voor rekening en risico van de koper te leveren, de zaken geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van de koper op te slaan of te doen opslaan en de hierdoor ontstane extra kosten bij de koper in rekening te brengen dan wel schadevergoeding te vorderen. In het geval dat de zaken geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van de koper zijn opgeslagen, is QA-ICT nadat de zaken drie weken zijn opgeslagen alsnog gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel schadevergoeding te vorderen.

 

 • Montage en installatie
  • Tenzij anders overeengekomen dient koper c.q. de afnemer van QA-ICT er zorg voor te dragen dat tijdig en op de juiste wijze voldaan wordt c.q. is aan noodzakelijke faciliteiten, voorzieningen en voorwaarden voor de door QA-ICT Nederland uit te voeren montage- c.q. installatiewerkzaamheden. Deze voorzieningen en overige in dit kader uit te voeren activiteiten komen te allen tijde voor rekening en risico van koper.
  • Het gestelde in artikel 3 ten aanzien van de levertijd is eveneens van toepassing op de overeengekomen montage- c.q. installatietijd.
  • Met inachtneming van het gestelde in dit artikel, geldt met betrekking tot prijs, aflevering, risico en garantie ten aanzien van montage c.q. installatie, hetgeen is opgenomen in het desbetreffende artikel van deze voorwaarden.

 

 • Dienstverlening
  • QA-ICT zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met koper c.q. afnemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van QA-ICT worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst QA-ICT uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
  • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het gebruik dat koper c.q. afnemer maakt van een door QA-ICT afgegeven advies steeds voor rekening en risico van koper c.q. afnemer.
  • Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Koper c.q. afnemer zal QA-ICT steeds informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening en de beschikbaarheid daarvan. Indien afspraken over een serviceniveau worden gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid gemeten met buiten beschouwing lating van vooraf aangekondigde buitengebruikstelling wegens onderhoud alsmede met omstandigheden die buiten de invloedssfeer van QA-ICT zijn gelegen en met inachtneming van de dienst als geheel gedurende de duur van de overeenkomst. Behoudens tegenbewijs zal de door QA-ICT gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.
  • Koper c.q. afnemer erkent dat de uitvoering van diensten negatief kan worden beïnvloed of tijdelijk of geheel niet beschikbaar kan zijn in verband met diverse fysieke factoren, door atmosferische omstandigheden, storingen in de interconnectie en problemen met de door QA-ICT en/of koper c.q. afnemer gebruikte programmatuur. QA-ICT is wegens zodanige omstandigheden nimmer jegens koper c.q. afnemer aansprakelijk voor schade of kosten.
  • QA-ICT spant zich in om de toegang en het gebruik van haar diensten, waaronder back-up-diensten, zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Het is echter technisch onmogelijk om elke storing of beperking van de toegang tot haar diensten te voorkomen. Storingen of beperkingen in haar diensten worden door QA-ICT zo spoedig mogelijk verholpen. Aansprakelijkheid van QA-ICT voor het niet of niet goed functioneren van diensten, kan alleen binnen de grenzen van het bepaalde in artikel 13 van deze algemene voorwaarden ontstaan.
  • Het onderhoud door QA-ICT laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van koper c.q. afnemer voor het beheer van de programmatuur, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de programmatuur en de wijze waarop de resultaten van het gebruik van de programmatuur worden ingezet. Koper c.q. afnemer draagt derhalve het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door QA-ICT te verlenen diensten.
  • QA-ICT staat er niet voor in dat systemen en programmatuur zonder onderbreking, fouten of gebreken werken en alle gegevens zijn beveiligd of dat alle fouten of gebreken worden verbeterd.

 

 • Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
  • Indien QA-ICT dit van belang acht voor de uitvoering van de overeenkomst, zal koper c.q. afnemer QA-ICT desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop koper c.q. afnemer uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
  • Koper c.q. afnemer vrijwaart QA-ICT voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door koper c.q. afnemer wordt gehouden of waarvoor koper c.q. afnemer op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij koper c.q. afnemer bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan QA-ICT toegerekend moeten worden.
  • De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door QA-ICT verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij koper c.q. afnemer. Koper c.q. afnemer staat er jegens QA-ICT voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Koper c.q. afnemer vrijwaart QA-ICT tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
  • Indien QA-ICT op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. QA-ICT staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.

 

 • Wijziging en meerwerk
  • Indien QA-ICT op verzoek of met voorafgaande instemming van koper c.q. afnemer werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door koper c.q. afnemer worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van QA-ICT. QA-ICT is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
  • Uitsluitend naar het oordeel van QA-ICT zijn aanvullingen en wijzigingen in de overeenkomst, offerte of dienstverlening aan te merken als meerwerk.
  • Koper c.q. afnemer aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van koper c.q. afnemer en QA-ICT kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor koper c.q. afnemer nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.
  • Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal QA-ICT koper c.q. afnemer desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

 

 • Inspectie en reclame
  • Een reclame met betrekking tot geleverde goederen, zaken, producten, de verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient uiterlijk schriftelijk binnen acht (8) dagen na de levering of verzending van de diensten, bescheiden of informatie waarover koper c.q. afnemer reclameert, dan wel binnen 30 dagen na het ontdekken van het gebrek, indien de koper c.q. afnemer aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan QA-ICT kenbaar te worden gemaakt. Nadien ontvangen reclames komen niet meer voor behandeling in aanmerking.
  • Het bewijs van de gegrondheid van de reclame berust bij koper c.q. afnemer.
  • Indien QA-ICT een overeenkomstig het onder 8.1 bepaalde aangemelde reclame bewezen acht, zal QA-ICT de keuze hebben hetzij de niet-deugdelijk geleverde zaken voor haar rekening te vervangen, hetzij koper c.q. afnemer te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door koper c.q. afnemer verschuldigde prijs voor dat materiaal of de geleverde dienst. Koper c.q. afnemer zal echter het ondeugdelijk gebleken materiaal aan QA-ICT retourneren, zulks na voorafgaande toestemming van QA-ICT. QA-ICT is in geen enkel opzicht gehouden tot enige aanvullende schadevergoeding, anders dan het in dit artikel bepaalde.
  • Reclames geven de koper nimmer enig recht betaling van de koopprijs, factuurprijs of bijkomende kosten geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op korting en/of compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Indien en voor zover de koper aan een gegronde reclame een vordering tot terugbetaling van de factuurprijs zou kunnen ontlenen, kan de betreffende vordering op QA-ICT ook nimmer worden gecompenseerd met een schuld aan QA-ICT uit hoofde van transacties, waarop de betreffende reclame geen betrekking heeft.

 

 • Overmacht
  • Onder overmacht wordt verstaan elke niet toerekenbare tekortkoming, waaronder is te verstaan elke gebeurtenis ten gevolge waarvan nakoming van de overeenkomst door QA-ICT zo bezwaarlijk of kostbaar is geworden, vergeleken met haar vooruitzichten ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, dat die nakoming naar haar oordeel en redelijkheid niet meer kan worden verlangd.
  • Van overmacht aan de zijde van QA-ICT is in ieder geval sprake, doch is daartoe niet beperkt, indien QA-ICT na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ingeval van oorlog, oorlogsgevaar, brand, waterschade, overstroming, vorst, werkstaking, bedrijfsbezetting, stremming van vervoerswegen, defecten aan vervoermiddelen, in- en uitvoerbelemmering, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, moeilijkheden of stagnatie in de productie van QA-ICT of van een onderneming waarvan QA-ICT de producten, grondstoffen en/of hulpmiddelen betrekt, veterinaire besmettingen en/of epidemieën en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of de risico’s van QA-ICT ontstaan. QA-ICT zal het intreden van een overmacht toestand schriftelijk aan de koper melden.
  • QA-ICT is gerechtigd om ingeval van overmacht de overeenkomst te ontbinden. QA-ICT is gerechtigd om, desgewenst, in plaats van ontbinding van de overeenkomst, de uitvoering ervan op te schorten, totdat aan de overmacht veroorzakende omstandigheden een einde zal zijn gekomen.
  • Voor schade door ontbinding of opschorting op grond van overmacht ontstaan, gederfde winst daaronder begrepen, is QA-ICT niet aansprakelijk.

 

 • Eigendomsvoorbehoud
  • Alle door QA-ICT geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de verschuldigde bedragen voor de krachtens de betreffende overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken en/of de krachtens de betreffende overeenkomst ten behoeve van de koper verrichte of te verrichten werkzaamheden en/of uit hoofde van vorderingen wegens tekortschieten van de koper in de uitvoering c.q. nakoming van de overeenkomst door de koper volledig zijn voldaan.
  • Zolang de koper de eigendom van de door hem gekochte zaken niet heeft verworven, is het de koper verboden de desbetreffende zaken anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, op enigerlei wijze te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren. In het geval dat de koper in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening overgaat tot het verkopen en/of leveren van de desbetreffende zaken is QA-ICT gerechtigd, zolang de koper niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen, uit welke hoofde dan ook, tegenover QA-ICT heeft voldaan, te vorderen dat de uit deze verkopen aan koper tegenover zijn afnemers toekomende vorderingen aan QA-ICT zullen worden overgedragen.
  • Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is QA-ICT gerechtigd de door haar geleverde zaken als haar eigendom op te vorderen zowel onder de koper als bij derden na doorlevering, onverminderd haar recht op vergoeding van de door haar geleden schade.
  • Indien de koper de geleverde, doch nog niet betaalde zaken bewerkt en/of verwerkt en/of voor zijn rekening door derden doet bewerken en/of verwerken, blijft QA-ICT eveneens eigenaar van de bewerkte en/of verwerkte zaken, ook al ontstaat door be- en/of verwerking een ander product.

 

 • Betaling
  • Verschuldigde bedragen worden door koper c.q. afnemer betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal koper c.q. afnemer binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.
  • Indien koper c.q. afnemer bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.
  • Het factuurbedrag is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
  • QA-ICT is te allen tijde gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de koper op verzoek en ten genoegen van QA-ICT zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de betreffende overeenkomst. Indien de koper niet, niet geheel of niet tijdig de verlangde zekerheden stelt, dan schiet zij toerekenbaar tekort in de nakoming van de met QA-ICT gesloten overeenkomst.
  • Koper is niet gerechtigd haar betaling, om wat voor reden dan ook, op te schorten. Verrekening c.q. schuldvergelijking is evenmin toegestaan.
  • Indien koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In dat geval heeft QA-ICT het recht vanaf het moment van verzuim een vertragingsrente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke (handels)rente, vermeerderd met 1%, over het factuurbedrag of het onbetaald gebleven gedeelte daarvan. Voorts is QA-ICT gerechtigd ingeval van niet tijdige betaling alle redelijke kosten van maatregelen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die QA-ICT (naar eigen keuze) tegen de koper neemt bij koper in rekening te brengen, zulks met een maximum van 15% van de door de koper verschuldigde hoofdsom, doch met een minimum van € 250,– exclusief b.t.w.
  • Indien koper in verzuim verkeert, is QA-ICT gerechtigd haar prestaties jegens koper op te schorten.
  • Alvorens van dit opschortingsrecht gebruik te maken zal QA-ICT koper c.q. afnemer schriftelijk in de gelegenheid stellen binnen 48 uur voor betaling zorg te dragen.
  • QA-ICT zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van het feit dat zij haar rechten als bedoeld in dit artikel uitoefent.

 

 • Opeisbaarheid en ontbinding
  • Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, worden de vorderingen van QA-ICT op koper onmiddellijk opeisbaar op het tijdstip waarop koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, bewarende maatregelen te haren laste worden gelegd en/of koper anderszins het vrije beheer en de vrije beschikking over zijn vermogen geheel of ten dele verliest. Voorts heeft QA-ICT in dergelijke omstandigheden het recht de overeenkomst te ontbinden. Koper is na ontbinding aansprakelijk voor de door QA-ICT geleden schade, waaronder de schade als gevolg van winstderving.
  • Elke ontbinding om welke reden dan ook heeft steeds opeisbaarheid van al het aan QA-ICT verschuldigde ten gevolge.
  • Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van koper c.q. afnemer en alle andere verplichtingen tot medewerking door de koper c.q. afnemer of een door de koper c.q. afnemer in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
  • Indien koper c.q. afnemer op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij koper c.q. afnemer bewijst dat QA-ICT ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die QA-ICT vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met wat hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

 • Aansprakelijkheid
  • De aansprakelijkheid van QA-ICT voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van koper c.q. afnemer, schade verband houdende met het gebruik van door koper c.q. afnemer aan QA-ICT voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door koper c.q. afnemer aan QA-ICT voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van QA-ICT wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
  • QA-ICT is aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten van door haar ingeschakelde hulppersonen, onverminderd het recht van de koper c.q. afnemer van QA-ICT die hulppersonen rechtstreeks aan te spreken tot vergoeding van schade.
  • Ingeval van aansprakelijkheid van QA-ICT is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de verzekering van QA-ICT wordt gedekt. Indien deze verzekering, om wat voor reden dan ook, niet tot enige uitkering zal leiden, dan wel de schade in een voorkomend geval niet door deze verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de door QA-ICT geleverde zaken en/of diensten, waarmee de aansprakelijkheid verband houdt.
  • De koper draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen en ter beschikking gestelde hulpmiddelen.
  • De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de koper, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat QA-ICT die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.
  • De koper is aansprakelijk voor schade als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
  • De in deze algemene voorwaarden bedoelde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van QA-ICT.

 

 

 • Garantie
  • Gedurende 12 maanden na leverdatum in de zin van artikel 3 verleent QA-ICT garantie van materiaal en fabricagefouten. Deze garantie houdt in dat QA-ICT voor haar rekening de fouten zal herstellen of – zulks uitsluitend ter haar beoordeling – het geleverde geheel of gedeeltelijk zal terugnemen en door een nieuwe levering vervangen. Indien QA-ICT ter voldoening aan haar garantieverplichting (onderdelen van) geleverde producten vervangt, worden de vervangen (onderdelen van) producten haar eigendom.
  • Alle kosten die uitgaan boven de hierboven vermelde omschreven garantieverplichting, zijn voor rekening van koper, zoals onder meer transportkosten, reiskosten en kosten van demontage en montage. Ingeval QA-ICT ter uitvoering van haar garantieverplichtingen reparatieactiviteiten aan geleverde producten verricht, blijven de desbetreffende producten volledig voor risico van koper.
  • Koper komt geen beroep op garantie toe, indien:
 • de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;
 • indien QA-ICT in overeenstemming met de opdracht gebruikt materiaal of gebruikte goederen heeft geleverd;
 • indien de oorzaak van de fouten niet duidelijk kan worden aangetoond;
 • indien niet alle voor het gebruik van de producten gegeven instructies en andere specifiek geldende garantievoorschriften stipt en volledig zijn nagekomen.
  • De garantie van QA-ICT vervalt, indien:
 • het fouten betreft welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van overheidsvoorschriften met betrekking tot de kwaliteit of de aard der gebruikte materialen of met betrekking tot fabricage;
 • koop op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigen en/of reparaties aan de geleverde producten verricht of laat verrichten;
 • de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, welke uit de of enige andere daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, zoals onder meer de in deze voorwaarden opgenomen verplichtingen ten aanzien van inspectie en reclame.
  • Indien QA-ICT zich heeft verbonden producten te monteren c.q. te installeren, geldt haar garantieverplichting te dien aanzien enkel ingeval sprake is van ondeugdelijke montage c.q. installatie. In een dergelijk geval gaat de door QA-ICT verleende garantie in op de dag dat de montage c.q. installatie naar haar oordeel is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt 12 maanden na de levering als bedoeld in artikel 3.

 

 • Overname van personeel
  • Het is een koper of afnemer van QA-ICT verboden personeelsleden van QA-ICT, die tijdens hun dienstverband met QA-ICT ten behoeve van de koper danwel afnemer werkzaamheden hebben verricht, in dienst te nemen of werkzaamheden te laten verrichten gedurende een jaar nadat de overeenkomst tussen QA-ICT en die koper respectievelijk afnemer is uitgewerkt.
  • Ingeval van overtreding van het bepaalde in artikel 15.1 verbeurt de koper of afnemer van QA-ICT een direct opeisbare boete van EUR 20.000,–, onverminderd het recht van QA-ICT om in plaats van de boete volledige schadevergoeding te vorderen.

 

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Op de offertes en overeenkomsten tussen QA-ICT en koper, waarop de onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Zutphen (Nederland) onverminderd het recht van partijen in kort geding een voorlopige voorziening te vragen aan de Voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank te Zutphen

 

U kunt onze algemene voorwaarden downloaden als PDF – klik hier –